Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Garanciális feltételek

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük. A jótállási idő kezdete a számla vagy a jótállási jegy dátuma. 

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó. 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

- a termék teljes csomagolása minden kiegészítővel 
- a számla egy példánya 

Ezek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni. 

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt csak a szerviz szakvéleménye alapján vállaljuk a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén: 

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazónál.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás, akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk. 

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor webáruházunk is csak a hivatalos szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli cseréjét. 

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni. A számla ebben az esetben garancilevélként is funkciónál.

A 17/1999 II.5 Kormányrendelet értelmében a vásárlónak 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. 

Ebben az eseten hiánytalanul juttassa vissza áruházunkhoz az adott termékeket.

Portósan küldött csomagokat nem vesz át webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! 

A garanciális visszajuttatás költségeit, illetve a nem megfelelő csomagolásból eredő károk költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét. 

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni. 

A termékek jellegénél fogva a szavatossági jog érvényesítését a 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) szabályozza az alábbiak szerint: 
306. § 
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult 
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. 
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. 
306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
308. § 
(1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó. 
(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el. 
(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik 

Keresés